ความเป็นมาของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          จากเหตุการณ์สึนามิ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติจากภัยสึนามิ” ที่วิทยาเขตศูนย์รังสิตเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่พักและอาหารแก่นักท่องเที่ยว ที่รอดชีวิต เป็นศูนย์กลางให้สถานทูตประเทศต่างๆ มาให้ความช่วยเหลือต่อไปขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาประชาชนเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากในขณะนั้นมหาวิทยาลัยไม่มีประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากมาก่อนทำให้ประสบปัญหาการบริหารจัดการอาสาสมัครที่มาช่วยงานจำนวนมากจึงไม่สามารถกระจายงานแก่อาสาสมัครได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้การช่วยเหลือในระยะแรกไม่ราบรื่นเท่าใดนักแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการมีกลุ่มองค์กรที่มีความชำนาญในการบริหารจัดการอาสาสมัครต่อมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเมจิกากูอินประเทศญี่ปุ่นได้ทำความรู้จักกับศูนย์อาสาสมัครแห่งมหาวิทยาลัยเมจิกากูอินซึ่งเป็นศูนย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.๑๙๙๕ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดการจัดตั้ง“ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้น ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Volunteer Center : TUVC) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ นับเป็นศูนย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำสิ่งที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาเยาวชนและสังคม ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบอาสาสมัคร หรือที่เรียกว่า “จิตอาสา” โดยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์รองรับกิจกรรมและแนวคิดดี ๆ ของชาวธรรมศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ

เป้าหมาย (GOAL)
 “สร้างและส่งเสริมให้สังคมธรรมศาสตร์เป็นสังคมจิตอาสา”
“สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นสังคมจิตอาสา”
“สร้างเครือข่ายจิตอาสาสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น”

ยุทธศาสตร์

 1. People คือ การมุ่งพัฒนาประชาคมธรรมศาสตร์ และบุคลากรของศูนย์อาสาสมัครฯให้มีความพร้อมในการทำงานด้านอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. Internal Process คือการยกระดับระบบการทำงานของศูนย์อาสาสมัครฯ ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมธรรมศาสตร์สู่การเป็นสังคมจิตอาสา

 3. Customer คือการส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนให้จำนวนอาสาสมัคร และเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นผ่านกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่

  • การศึกษาและพลเมือง (Education & Citizen)

  • สิ่งแวดล้อม (Environment)

  • สังคมและชุมชน (Community)

  • การรับมือภัยพิบัติ (Diaster Relief)

  • นานาชาติ (International)

 4. Social Impact คือการเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำด้านจิตอาสาในประเทศไทย

งานที่ผ่านมา
ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554

        จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรั้วต้อนรับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 4,000 คนเข้ามาพักพิงชั่วคราวในศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่แห่งแรกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นและมีความพร้อมมากที่สุดทั้งการบริหารจัดการที่พักการจัดการอาหารสุขอนามัยรวมถึงสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆโดยเราเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์สามารถดำเนินศูนย์พักพิง ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คืออาสาสมัครจำนวนหลาย พันคนโดยในจำนวนนั้นนักศึกษาธรรมศาสตร์ประมาณ 2,000 คน เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยสมัครใจ

 

ติดต่อเรา
ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
อีเมลล์ tuvc.official@gmail.com
Facebook fanpage : TU Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา
Line official : @tuvolunteer