-

เด็กไทยไร้สัญชาติ สถานพักพิงบ้านแม่ทัศนีย์

  • ผู้จัด: ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 4 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 25 ธันวาคม 2018, 12:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 30 ธันวาคม 2018, 10:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 30 ธันวาคม 2018, 10:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 คน

เด็กไทยไร้สัญชาติ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์


                         

            ในปัจจุบัน หากจะมองถึงหนทางซึ่งสามารถทำให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง สิ่งแรกที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ ‘เยาวชน’ อันเป็นหัวใจของการพัฒนา เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและสามารถเป็นรากฐานให้กับประเทศชาติ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้อนาคตของโลกก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ ดังนั้นจากกิจกรรมอาสาสมัครซึ่งมีชื่อว่า ‘กิจกรรมเด็กไทยไร้สัญชาติ
ณ สถานพักพิงบ้านแม่ทัศนีย์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแตปี พ.ศ. 2556 - ๒๕๖๐  ทางศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงไปจัดกิจกรรมให้กับไร้สัญชาติปีละ 1 ครั้งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และยังคงดำเนินกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

                      


            โดยช่วยเหลือน้อง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในด้านสุขลักษณะ ทั้งให้ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันตัวอาสาสมัครเองก็ได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยคิดถึงความเหมาะสมและความรู้สึกของน้อง ๆ เป็นหลัก ซึ่งการสร้างเสริมกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และเติบโตไปอย่างมีคุณภาพตามแนวคิดการพัฒนาว่า เด็กคนนี้ คือ อนาคตของโลก