-

ครูอาสา

  • ผู้จัด: ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 0 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: โรงเรียนจารุศร บำรง
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 01 พฤษภาคม 2017, 12:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 30 กันยายน 2018, 12:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 15 มีนาคม 2019, 12:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 0 คน

ครูอาสา
Thammasat volunteer teacher


 

            เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยในปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จัด ณ โรงเรียนจารุศรบำรุง และในปี ๒๕๕๘ ได้ขยายพื้นที่ในการจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ศุกร์ที่มีการเปิดภาคเรียนในเวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๓๐ น. โดยเปิดให้นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัคร  เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรสำหรับการสอนน้องๆ และลงมือสอน ติวข้อสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖

                        


        จากการลงพื้นที่สอนอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ภาคเรียน นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น ผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET ) สูงขึ้นจากปีก่อนๆ  
จากการดำเนินกิจกรรมที่สามารถบรรลุเป้าหมายและเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่เริ่มจัดกิจกรรมจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ทำให้กล่าวจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากอาสาสมัคร นักเรียน ครูและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
 รับการสอนน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖
- สอนและ ติวข้อสอบ O - NET ให้แก่น้องๆ นักเรียน